Ogólne zasady:
+ Szczepienie - rekomendowane dla pracowników oraz uczniów w okre-ślonych grupach wiekowych.
Dezynfekcja - przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub de-zynfekcja środkiem dezynfekującym.
Dystans - minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m.
Higiena - częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
Maseczka - w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu.
Wietrzenie - przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.

W trosce o bezpieczeństwo uczniów, pracowników i ich najbliższych rekomendowane jest szczepienie jako świadoma decyzja w zakresie ochrony przez zachorowaniem i prze-noszeniem COVID-19.

Po okresie długotrwałej nauki zdalnej i izolacji uczniów od bezpośrednich kontaktów ze społecznością szkolną działania wychowawcze, profilaktyczne i wspierające kondycję psychiczną uczniów stanowią pilną konieczność. Należy je prowadzić w sposób, który zapewni ich optymalną skuteczność w ochronie zdrowia psychicznego młodzieży, przy jednoczesnej dbałości o zachowanie reguł sanitarnych dostosowanych do sytuacji i potrzeb szkoły, do wymagań związanych z charakterem podejmowanych działań w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego oraz innych lokalnych uwarunkowań.
W obliczu zagrożeń psychicznych, na jakie narażona była i jest młodzież, dbałość o bezpieczeństwo zdrowotne musi być rozsądnie godzona z dbałością o zdrowie psychiczne. Należy brać obie te potrzeby pod uwagę i szukać rozwiązań.

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Na terenie ZSTI ogranicza się przebywanie osób postronnych, w tym rodziców/opiekunów prawnych. Obowiązuje je stosowa­nie środków ochronnych: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w obszarach wyznaczonych przez pracowników placówki.
 3. W godzinach od 7:30 do 8:00 zostają udostępnione dwa wejścia do budynku szkoły.
 4. Obowiązkiem ucznia wchodzącego na teren szkoły jest posiadanie przy sobie maseczki ochronnej. Po wejściu na teren szkoły i w czasie przerw międzylekcyj­nych, przebywający na korytarzach szkoły uczeń obowiązkowo musi mieć założoną maseczkę na nos i usta. Maseczkę może dopiero ściągnąć po wejściu do sali i zajęciu miejsca w ławce.
 5. Zużyte maseczki, rękawiczki powinny być wrzucane do oznaczonego pojemnika/ worka na odpady zmieszane.
 6. Każdy uczeń po wejściu do budynku szkoły zobowiązany jest do dezynfekcji rąk.
  Pojemniki z płynem dezynfekującym znajdują się przy drzwiach wejściowych do budynków/pomieszczeń ZSTI. Dopuszcza się używanie własnego środka dezynfeku­ją­cego w trakcie trwania zajęć lekcyjnych.
 7. W czasie lekcji uczniom nie wolno przemieszczać się po sali bez maseczki i bez zgody nauczyciela.
 8. Uczeń wywołany do odpowiedzi przy tablicy, siedząc jeszcze w ławce obowiązkowo zakłada przyłbicę lub maseczkę na nos i usta i udaje się do odpowiedzi. Po powrocie do ławki uczeń może ściągnąć maseczkę/przyłbicę.
 9. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku lub we własnej szafce.
  Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
  Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 10. Każdy uczeń ma obowiązek częstego mycia rąk (według wywieszonych w toaletach instrukcji) pod ciepłą, bieżącą wodą przy użyciu mydła – i wytrzeć ręce w papierowy ręcznik.
  Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem – szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 11. Uczeń musi stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu, zakryć usta i nos zgię­tym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami dezynfekującymi. Należy uni­kać dotykania oczu, nosa i ust.
 12. W czasie przerw zaleca się pobyt uczniów na świeżym powietrzu w obrębie placówki z zachowaniem bezpiecznych odległości – 1,5 m.
 13. Uczeń nie powinien:
  - dzielić się napojami i pić z cudzej butelki,
  - nie powinien częstować nikogo żywnością, w tym znajdującą się w woreczku (np. chipsy, paluszki, ciastka),
  - nie powinien podczas spożywania korzystać ze wspólnych kubków, sztućców, talerzy itp.
 14. W momencie złego samopoczucia uczeń natychmiast zgłasza ten fakt nauczycielowi prowadzącemu zajęcia lub w czasie przerw – nauczycielowi dyżurującemu, a ten nie­zwłocznie powiadamia wychowawcę i dyrektora szkoły.
  Uczeń wraz z osobą wyznaczoną przez dyrektora ZSTI przechodzi do pomieszczenia nr 112 w budynku internatu (izolatorium). Wyznaczona osoba telefonicznie niezwłocz­nie powiadamia rodziców/opiekunów prawnych o konieczności odebrania ucznia ze szkoły własnym środkiem transportu. W przypadku ucznia niepełnoletniego – za zgodą rodzi­ców może on mieć zmierzoną temperaturę ciała termometrem bezdotykowym.
  Izolacja ucznia – uczeń i osoba wyznaczona OBOWIĄZKOWO mają założone maseczki na nos i usta i zachowany jest dystans 2 m.
 15. Jeśli uczeń ma gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, powinien zasięgnąć pomocy medycznej zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie