PRIORYTETY

Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach

w roku szkolnym 2021/2022

 

W roku szkolnym 2021/2022 ZSTI przyjął do realizacji następujące priorytety:

  1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
  2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetno­ści, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
  3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dzie­dzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania pol­skiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
  4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwo­jowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodat­kowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
  5. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.
  6. Prowadzenie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałanie przemocy.
  7. Przygotowanie do egzaminu maturalnego 2022 i do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje za­wo­dowe 2022.
  8. Monitorowanie zmian w prawie oświatowym i wprowadzanie do prawa we­wnątrz­szkol­nego.

 

Priorytety Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach na rok szkolny 2021/2022 mogą ulegać modyfikacjom w miarę zmieniającego się prawa oświatowego i potrzeb placówki.

 

Priorytety Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach na rok szkolny 2021/2022 wchodzą w życie na mocy Uchwały Rady Peda­gogicz­nej z dnia 30.08.2021 r.