Deklaracja Dostępności

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.zsti.gliwice.pl
.


Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej”, niniejszy dokument określa warunki techniczne publikacji Deklaracji Dostępności oraz strukturę dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności.

Daty publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 2003-09-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-29 


Informacje o dostępności cyfrowej

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących (wszystkie nowe filmy dodawane na naszej stronie będą już takie napisy posiadały);
  • brak możliwości zmiany orientacji wyświetlania treści strony;
  • strona wyświetlana tylko w języku polskim, brak możliwości zmian języka;
  • dokumenty, stanowiące wydruki z programów zewnętrznych, charakteryzują się niską dostępnością cyfrową;
  • niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków;
  • niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ:

  • pochodzą z różnych źródeł;
  • są bardzo obszerne, a zostały wytworzone w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt;
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.

Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.


Jednocześnie czynimy starania, aby treści były zrozumiałe dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
Ruch, animacje, banery - żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę.


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z p. Elżbietą Góral. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 230 68 31 lub wysyłając maila na adres szkola@zsti.gliwice.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Link do strony ==> Rzecznika Praw Obywatelskich

Dodatkowe informacje
Deklarujemy jednocześnie, że będziemy czynić starania, by strona internetowa szkoły spełniała wszystkie wymagania prawne Ustawy o dostępności cyfrowej.


DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 

I. Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach, budynek przy ulicy Chorzowskiej 5

 

1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Dla uczniów i interesantów dostępne jest jedno wejście główne do budynku:

a) Od ulicy Chorzowskiej – na poziomie terenu, drzwi dwuskrzydłowe – wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego) otwierane ręcznie do holu głównego. W holu drzwi otwierane i zamykane na elektromagnes, umożliwiające bezkolizyjne wejście. Z poziomu holu na parter budynku jest zjazd dla osób niepełnosprawnych do wnętrza budynku.

b) Budynek posiada 4 wejścia ewakuacyjne:

– brama nr 2 (obok wejścia głównego) od ulicy Chorzowskiej – nie jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową,

– bramy nr 3 i 4 (od strony budynku mieszkalnego przy ul. Poniatowskiego ) – nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową,

– brama nr 5 (od strony internatu przy ul. Krakusa ) – nie jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową,

– drzwi wejściowe do szatni szkolnej (od strony ul. Krakusa) – przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową ( brak podjazdu – skarpa ziemna).

Informacja główna na portierni. Pomieszczenie znajduje się po lewej stronie za wejściem głównym do budynku szkoły, jest dostępne bez barier architektonicznych. Kontrole na portierni pełnią pracownicy ochrony (firma zewnętrzna). W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

 

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind

W budynku szkoły na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych, brak dostosowania schodów oraz brak windy dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Dla osób na wózkach dostępne mogą być korytarze, natomiast pomieszczenia dydaktyczne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych (drzwi 80 cm) nie posiadają odpowiednich wymiarów.

 

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

a) W budynku dostępna jest wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń. Brak informacji dotykowej/głosowej. Informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku udziela pracownik ochrony portierni znajdującej się przy wejściu głównym od ul. Chorzowskiej 5, tel. 32/230-68-31 wew. 18.

b) W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika ochrony pełniącego służbę na portierni szkoły.

 

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed budynkiem przed wejściem głównym od strony ul. Chorzowskiej zapewniono 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

 

II. Internat Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach oraz Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Ślązaczek” (II piętro) w budynku przy ulicy Krakusa 16.

 

1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

a) Dla budynku dostępnych jest pięć wejść od ul. Krakusa 16. Wejście główne posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych i umożliwia dostęp do budynku osobom o ograniczonej niepełnosprawności, natomiast cztery pozostałe pełnią funkcję wyjść ewakuacyjnych bez możliwości korzystania przez osoby niepełnosprawne. Budynek posiada również dodatkowe wejście dostępne tylko i wyłącznie dla mieszkańców dwóch lokali mieszkalnych od strony ul. Krakusa.

b) Wejście główne od ulicy Krakusa 16 – drzwi pierwsze i drugie w holu otwierane ręcznie, natomiast drzwi trzecie otwierane i zamykane na elektromagnes, wszystkie drzwi umożliwiają bezkolizyjne wejście do wnętrza budynku.

c) Informacja główna w recepcji internatu. Pomieszczenie znajduje się po lewej stronie przy wejściu głównym do budynku internatu. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli. Kontrole pełnią pracownicy recepcji.


2. Dostępność korytarzy, schodów i wind

W budynku są dwie windy, w tym jedna z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych, obsługujące parter i piętra od 1 do 5. Windy nie dojeżdżają na poziom szóstego piętra. Schody w budynku nie są dostępne dla osób niepełnosprawnych. Na drugim, czwartym i piątym piętrze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Dla osób na wózkach dostępne mogą być korytarze, natomiast pomieszczenia mieszkalne i użytkowe nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych (drzwi 80 cm) nie posiadają odpowiednich wymiarów.


3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

a) W budynku dostępna jest wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń. Brak informacji dotykowej/głosowej. Informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku udziela pracownik recepcji znajdującej się przy wejściu głównym od strony ul. Krakusa 16, tel. 32/230-68-31 wew. 62.

b) W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika recepcji pełniącego służbę oraz wychowawców na I, III, IV, V piętrze, psychologa na VI oraz pracowników administracji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Ślązaczek”) na II piętrze.


4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.


5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Zgodnie z regulaminem internatu i SSM „Ślązaczek” do budynku nie wolno wprowadzać zwierząt (oprócz psa asystującego i psa przewodnika).


6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

 

Termin przeglądu i aktualizacji deklaracji: 24.01.2024 r.