Ważne!

Informacje dotyczące egzaminu maturalnego w FORMULE 2015 - CKE (storna www)

Informacje dotyczące egzaminu maturalnego w FORMULE 2023 - CKE (storna www)

 

W 2024 r. absolwent obowiązkowo przystępuje do:

 1. dwóch egzaminów w części ustnej, tj.
  1. egzaminu z języka polskiego (bez określania poziomu)
  2. egzaminu z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)
 1. oraz czterech egzaminów w części pisemnej, tj.
  1. egzaminu z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
  2. egzaminu z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
  3. egzaminu z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎
  4. egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym), przy czym absolwent szkoły lub oddziału dwujęzycznego ma obowiązek przystąpić do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym.

 

Aby otrzymać świadectwo w 2024 r., należy:‎

 1. przystąpić do wszystkich wymaganych prawem egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej, tj. języka polskiego i języka obcego, oraz w części pisemnej, tj. języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego
 2. uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej oraz w części pisemnej oraz
 3. przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg zaliczenia).

W 2024 r. do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego, o którym mowa w pkt 3., nie musi przystąpić absolwent, który jeżeli posiada dokumenty poświadczające uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika.