• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
menu

Zasady ustalania punktacji

Ile punktów może zdobyć absolwent szkoły podstawowej?

W postępowaniu rekrutacyjnym uczeń może uzyskać maksymalnie 200 punktów, z czego: 

 • 100 punktów – za wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz
 • 100 punktów – za oceny i osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Jak przelicza się wyniki egzaminu ósmoklasisty na punkty?

Podczas postępowania rekrutacyjnego za wyniki egzaminu ósmoklasisty uczeń może uzyskać maksymalnie 100 punktów

W celu przeliczenia wyrażonych w procentach wyników egzaminu ósmoklasisty uzyskanych przez ucznia należy pomnożyć uzyskane wyniki z języka polskiego i z matematyki przez 0,35, a z języka obcego nowożytnego – przez 0,30. 

W ten sposób uczeń może za wyniki z egzaminu ósmoklasisty maksymalnie uzyskać:

 • z języka polskiego: 100% x 0,35 = 35 punktów,
 • z matematyki: 100% x 0,35 = 35 punktów,
 • z języka obcego: 100% x 0,30 = 30 punktów.

Ile punktów należy się za świadectwo ukończenia ósmej klasy?

W postępowaniu rekrutacyjnym uczeń może uzyskać maksymalnie 100 punktów za oceny i osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch pozostałych przedmiotów, które bierze się pod uwagę w czasie rekrutacji do danej szkoły średniej przelicza się na punkty w ten sposób, że za ocenę:

 • celującą (szóstka) – przyznaje się 18 punktów;
 • bardzo dobrą (piątka) – przyznaje się po 17 punktów;
 • dobrą (czwórka) – przyznaje się po 14 punktów;
 • dostateczną (trójka) – przyznaje się po 8 punktów;
 • dopuszczającą (dwójka) – przyznaje się po 2 punkty.

W ten sposób uczeń może za oceny z czterech branych pod uwagę przedmiotów uzyskać maksymalnie 72 punkty.

Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem (z “czerwonym paskiem”) przyznaje się 7 punktów.

Za uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły uczeń może dostać maksymalnie 18 punktów. Taką liczbę punktów może uzyskać uczeń, który odniósł sukcesy w więcej niż jednym konkursie. Za osiągnięcia w jednych zawodach absolwent szkoły podstawowej może uzyskać od 2 do 10 punktów.

Wreszcie za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu uczeń może uzyskać 3 punkty.

Udział w wolontariacie oraz osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych muszą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Jest to warunkiem przyznania odpowiednich punktów w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 
Co daje w rekrutacji zdobycie wysokich miejsc w olimpiadach i konkursach?

Uczniowie, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim mają prawo do przyjęcia w pierwszej kolejności do odpowiedniej szkoły średniej. Listę olimpiad i konkursów, osiągnięcia w których gwarantują pierwszeństwo w przyjęciu ustalają wojewódzkie kuratoria oświaty.

Wykaz zawodów zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej oraz w BIP Kuratorium Oświaty w Katowicach do końca lutego 2023 r.